„Sprawiedliwość działa na podobieństwo październikowego słońca: kiedy jest, grzeje nawet przy wczesnych mrozach, a kiedy jej nie ma, ziębi człeka nawet pośród najgorętszego popołudnia.”
Krakowskie baśnie i legendy: Kiedy zmartwychwstanie sprawiedliwość w Osieku?

„A cóż istnieje sprawiedliwszego, niż się bronić, cóż piękniejszego, niż nieść pomoc przyjaciołom?”
Cyrus II Wielki

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.”
Johann Wolfgang Goethe

 

Zastępstwa procesowe - zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach tego postępowania, a także zastępstwo przed organami egzekucyjnymi. Prowadzenie postępowań i reprezentacja  przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

Prawo cywilne - sprawy o zapłatę, o odszkodowania, spory z ubezpieczycielami, dochodzenie roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, eksmisje, sprawy związane z ochroną własności i posiadaniem,  sprawy o ustanowienie służebności gruntowych i ich zniesienie, sprawy związane ze służebnością przesyłu,  sprawy o ochronę dóbr osobistych.

Prawo spadkowe - sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, w tym nabycie w spadku gospodarstwa rolnego, sprawy o dział spadku, o przyjęcie bądź odrzucenie spadku, przygotowanie i doradztwo w sprawach dotyczących sporządzenia testamentu.

Prawo rodzinne - sprawy rozwodowe, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, zaspokajanie potrzeb rodziny, ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska, zgoda na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego.

Prawo pracy - kancelaria świadczy także pomoc prawną dla pracodawców w zakresie sporów z pracownikami, pomoc prawną w zakresie  konstruowania aktów prawnych związanych ze świadczeniem pracy: umów o pracę, kontraktów menedżerskich,  przygotowywania umów dotyczących zakazu konkurencji,  regulaminów pracy oraz wynagradzania, a także innych aktów wewnątrzzakładowych.

Prawo ubezpieczeń społecznych - ubezpieczenia społeczne w ZUS, KRUS, emerytury, renty, zasiłki, ubezpieczenia zdrowotne.

Prawo medyczne - odszkodowania za błąd medyczny, dochodzenie roszczeń osób bliskich w razie śmierci poszkodowanego.

Prawo lokalowe - sprawy dotyczące funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych oraz sprawy związane z ochroną praw lokatorów i eksmisjami.

Księgi wieczyste - zakładanie ksiąg wieczystych, uzgadnianie treści księgi wieczystej, z rzeczywistym stanem prawnym, ustanawianie, wpis i wykreślanie hipotek, wpisy i wykreślenia służebności gruntowych, osobistych oraz przesyłu.

Prawo karne – reprezentacja pokrzywdzonego i dochodzenie roszczeń związanych z  doznaną przez niego krzywdą oraz poniesioną szkodą, sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy ścigania, obrona oskarżonego w postępowaniu karnym i karno-skarbowym.

 

  

Zapraszamy do kontaktu

Konsultacje online

Napisz aby uzyskać szczegóły

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu poprzez FB

Dziękuję
Błąd wysłania-wyślij ponownie!