„Sprawiedliwość działa na podobieństwo październikowego słońca: kiedy jest, grzeje nawet przy wczesnych mrozach, a kiedy jej nie ma, ziębi człeka nawet pośród najgorętszego popołudnia.”
Krakowskie baśnie i legendy: Kiedy zmartwychwstanie sprawiedliwość w Osieku?

„A cóż istnieje sprawiedliwszego, niż się bronić, cóż piękniejszego, niż nieść pomoc przyjaciołom?”
Cyrus II Wielki

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.”
Johann Wolfgang Goethe

 

Zastępstwo procesowe - zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach tego postępowania w sprawach z zakresu: prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, w tym handlowego, a także zastępstwo procesowe przed sądami arbitrażowymi i organami egzekucyjnymi. Prowadzenie postępowań przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

Windykacja należności - sprawy o zapłatę, obsługa zleceń windykacyjnych w zakresie przedsądowej windykacji należności, w tym skierowanie do dłużnika wezwania do dobrowolnej zapłaty, ewentualnie doradztwo i mediacja w celu zawarcia ugody czy rozłożenia na raty dochodzonej należności, zastępstwo procesowe w zakresie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Prawo gospodarcze - bieżąca obsługa spółek i innych podmiotów gospodarczych, tworzenie i rejestracja spółek, w tym w szczególności: sporządzanie projektów umów spółek, przeprowadzenie procedury rejestrowej spółki we właściwych sądach i urzędach - dokonywanie wpisów w KRS, przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, obsługa prawna Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń, przygotowywanie regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej, obsługa prawna transakcji nabycia i zbycia udziałów lub akcji, przygotowywanie i negocjowanie umów, pomoc prawna w zakresie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawo pracy - kancelaria świadczy także pomoc prawną dla pracodawców w zakresie sporów z pracownikami, pomoc prawną w zakresie konstruowania aktów prawnych związanych ze świadczeniem pracy: umów o pracę, kontraktów menedżerskich, przygotowywania umów dotyczących zakazu konkurencji, regulaminów pracy oraz wynagradzania, a także innych aktów wewnątrzzakładowych. Proponujemy także dodatkową formę współpracy, która polega na prowadzeniu szkoleń na rzecz podmiotów gospodarczych.

Stała i doraźna pomoc prawna dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy - opiniowanie umów i dokumentów, sprawy pracownicze, bieżące doradztwo.

 

  

Zapraszamy do kontaktu

Konsultacje online

Napisz aby uzyskać szczegóły

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu poprzez FB

Dziękuję
Błąd wysłania-wyślij ponownie!